POLSKI ZWIĄZEK RUGBY

WYCHOWANIE - ROZWÓJ - JEDNOŚĆ - ZDROWIE - SZACUNEK - DYSCYPLINA -PRACA ZESPOŁOWA - SATYSFAKCJA

Menu
9.562.733 liczba odwiedzin od
01.01.2014

Konkurs na Sekretarza Generalnego PZR11.03.2017


Polski Związek Rugby ogłasza konkurs na stanowisko Sekretarza Generalnego Polskiego Związku Rugby. 
 
Na podstawie decyzji Ministra Sportu nr 55 z dnia 5 grudnia 2016 roku oraz uchwały Zarządu Polskiego Związku Rugby z dnia 10 marca 2017 r., Polski Związek Rugby ogłasza konkurs na stanowisko Sekretarza Generalnego Polskiego Związku Rugby. Warunki konkursu stanowią treść niniejszego ogłoszenia. 
 
1. Wymagania dla kandydata na stanowisko Sekretarza Generalnego:
1) wykształcenie wyższe, magisterskie;
2) minimum 5-letni staż pracy, w tym 2-letni na stanowisku kierowniczym;
3) niekaralność;
4) znajomość jednego języka roboczego Unii Europejskiej; 
5) posiadanie kompetencji kierowniczych (rozumianych w szczególności jako: planowanie strategiczne i operacyjne, podejmowanie decyzji, komunikacja interpersonalna, zarządzanie pracownikami). 
 
2. Wnioski składane przez kandydatów na stanowisko Sekretarza Generalnego muszą zawierać:
1) pisemne zgłoszenie się do konkursu z motywacją kandydowania na stanowisko Sekretarza Generalnego Polskiego Związku Rugby;
2) pisemny projekt wieloletniej koncepcji pracy biura związku;
3) własnoręcznie podpisane CV z opisem dotychczasowej pracy zawodowej;
4) udokumentowany i potwierdzony co najmniej 2-letni staż pracy na stanowiskach kierowniczych - dopuszcza się złożenie kserokopii;
5) dokument potwierdzający wymagane wykształcenie - dopuszcza się złożenie kserokopii;
6) oświadczenie, że uczestnik nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne i skarbowe;
7) oświadczenie, że: uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 
(Dz.U.z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) na potrzeby postępowania konkursowego;
8) oświadczenie, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych; 
9) adres do korespondencji elektronicznej;
10) do wniosku mogą być dołączone opinie lub rekomendacje.
 
3. Przy ocenie kandydatów w postępowaniu konkursowym, komisja konkursowa weźmie pod uwagę w szczególności: 
1) potwierdzony przebieg pracy z wyszczególnionymi osiągnięciami na stanowisku menedżerskim; 
2) jakość przedłożonej koncepcji organizacji pracy biura związku.
 
4. Inne wymagania nieobligatoryjne, ale mające wpływ na ocenę kandydata na stanowisko Sekretarza Generalnego:
1) doświadczenie i znajomość specyfiki pracy związanej z wydatkowaniem środków publicznych;
2) doświadczenie i praktyczna umiejętność organizacji imprez sportowych (także masowych); 
3) znajomość problematyki, będącej przedmiotem działalności Polskiego Związku Rugby.
 
Oferty wraz z załącznikami należy złożyć osobiście lub przesłać w zamkniętych kopertach na adres: 
Polski Związek Rugby
01-813Warszawa 
ul. Marymoncka 34

z dopiskiem „Konkurs na stanowisko Sekretarza Generalnego Polskiego Związku Rugby – NIE OTWIERAĆ”.
 
Oferty muszą wpłynąć na podany adres do dnia - 24 marca 2017 roku do godz. 9:00. Oferty, które wpłyną po tym terminie, nie będą rozpatrywane.
 
Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu - 27 marca 2017 roku.
 
W celu przeprowadzenia konkursu Zarząd Polskiego Związku Rugby powołał komisję konkursową w następującym składzie:
 
1) Dariusz Olszewski - Prezes Zarządu PZR; 
2) Krzysztof Liedel - Wiceprezes Zarządu PZR;
3) Andrzej Kuć - Wiceprezes Zarządu PZR; 
4) Robert Pietrzak - członek Zarządu PZR; 
5) wskazany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki przedstawiciel resortu.
 
Prawidłowe zgłoszenia uczestników zostaną ocenione przez komisję konkursową. Przez złożenie dokumentów uczestnik konkursu wyraża zgodę na poddanie się procedurze konkursowej określonej w niniejszym ogłoszeniu. 
 
O wynikach konkursu uczestnicy zostaną poinformowani pisemnie. Ponadto ostateczne wyniki konkursu Zarząd PZR ogłosi na oficjalnej stronie internetowej PZR (www.pzrugby.pl). 
 
PZR zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyn. 
 
Puchar 6 Narodów - 4 kolejka RET: Szwajcaria v Ukraina 54:18

Tabela Ekstraligi

  Grupa A    
1 Budowlani Łódź SA 7 35
2 RC Lechia Gdańsk 6 19
3 RC Orkan Sochaczew
7 12
4 KS Budowlani Łódź 8 10
5 RC Arka Gdynia 6 9
  Grupa B    
1 MKS Pogoń Siedlce 7 32
2 MKS Ogniwo Sopot 6 26
3 KS Budowlani Lublin 7 22
4 OKS Skra Warszawa 8 11
5 RzKS Juvenia Kraków 8 1

 Wyniki

9.562.733 liczba odwiedzin od
01.01.2014