POLSKI ZWIĄZEK RUGBY

UCZCIWOŚĆ - SZACUNEK - WSPÓŁPRACA - PASJA - DYSCYPLINA

Menu

Nowy system MP seniorów 711.07.2014

W niedzielę turniej w Gdańsku [kliknij] wyłoni Mistrza Polski seniorów w 7-osobowej odmianie rugby.

Tymczasem zgodnie z prezentowanym już wcześniej projektem od nowego sezonu dojdzie do poważnych zmian w sposobie wyłaniana najlepszej klubowej drużyny w tej odmianie gry. 

Zamieszczony poniżej regulamin rozgrywek, uwzględnia także zgłoszone uwagi ze strony przedstawicieli klubów i przewiduje zgłoszenie drużyn do 10 sierpnia br.

Ponadto prezentujemy wstępny projekt kalendarza rozgrywek (uwzględniający jedynie terminy obligatoryjne) i podziału drużyn na cztery regiony.

Regulamin rozgrywek o Mistrzostwo Polski seniorów w rugby 7-osobowym na sezon 2014/2015

§ 1

Celem rozgrywek jest wyłonienie: Mistrza Polski Seniorów, srebrnego i brązowego medalisty oraz dwóch zdobywców Pucharu Regionu (północ i południe) w rugby „7” na 2015 r.

§ 2

Zawody odbywają się na podstawie przepisów gry w rugby, zgodnie z niniejszym regulaminem. Nad sprawnym przebiegiem zawodów oraz prawidłowym przestrzeganiem przepisów gry i postanowień niniejszego regulaminu czuwa sędzia główny lub delegat Zarządu PZR

§ 3

W zawodach mogą uczestniczyć tylko te kluby, które są członkami PZR i posiadają aktualną licencję. Do MPS 7 klub może zgłosić tylko jedną drużynę.

§ 4

W MPS 7 mogą startować drużyny które zgłoszą się do rozgrywek do dnia 10 sierpnia 2014

§ 5

1. W zawodach mogą uczestniczyć zawodnicy urodzeni w roku 1996 i starsi, posiadający ważną licencję zawodniczą PZR oraz aktualne badania lekarskie poświadczone w książeczkach/karcie zdrowia zawodnika zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 kwietnia 2011 r. Zaświadczenie wydaje lekarz medycyny sportowej lub lekarz posiadający certyfikat ukończenia kursu wprowadzającego do specjalizacji w dziedzinie medycyny sportowej.

2. Za ubezpieczenie zawodników biorących udział w MPS 7 odpowiedzialne są kluby zgłaszające.

3. Dopuszcza się udział maksymalnie dwóch obcokrajowców w drużynie na zasadach jak wyżej (nie dotyczy drużyny Frogs Warszawa).

4. Zgodnie z przepisami IRB i PZR każda z drużyn może zgłosić do turnieju 12 zawodników, nie mniej jak 10, z tym że w jednym meczu może dokonać maksymalnie 5 zmian.

§ 6

 Zawody o Mistrzostwo Polski Seniorów w Rugby „7” rozgrywane są systemem turniejowym i składają się z trzech etapów.

1. Faza eliminacyjna – minimum trzy turnieje jesienią i jeden na wiosnę rozgrywane w czterech regionach; południowym, centralnym, zachodnim i północnym. Maksymalna liczba turniejów zaliczanych do klasyfikacji regionalnej to 10.   

2. Faza półfinałów MP - dwa turnieje (północ, południe) rozgrywane w maju. Do fazy półfinałowej mogą awansować tylko drużyny, które wezmą udział w minimum czterech turniejach eliminacyjnych.

3. Finał MP rozgrywany w czerwcu lub lipcu, a rozgrywki o Puchar Regionu - dwa turnieje w każdym regionie (dwa regiony; północ i południe) rozegrane w maju i czerwcu.

Turnieje eliminacyjne (w regionach) i półfinałowe oraz turnieje o Puchar regionu będą rozgrywane w ciągu jednego dnia zaś turniej finałowy będzie turniejem dwudniowym.

Cztery obowiązkowe turnieje eliminacyjne, półfinałowe oraz o Puchar Regionu (w każdym z regionów) zostaną rozegrane w tych samych terminach.

Terminy rozgrywania turniejów eliminacyjnych będą terminami wolnymi w rozgrywkach I i II ligi, natomiast ekstraliga będzie rozgrywała kolejkę ligową. Podczas turniejów półfinałowych i finałowego nie będą rozgrywane kolejki ligowe w ekstralidze, I i II lidze.

Przynależność klubów do poszczególnych regionów zostanie ustalona po zgłoszeniach do rozgrywek zainteresowanych drużyn, przy czym podział ten uwzględniać będzie położenie geograficzne siedziby zgłaszającego się z założeniem aby czas potrzebny na pokonanie odległości (podróż, dojazd) autokarem pomiędzy poszczególnymi uczestnikami rozgrywek w danym regionie nie był większy niż 5-6 godzin, co umożliwi każdej drużynie udział w turnieju regionalnym w przedziale czasowym - jednodniowym;

1. Region południowy

2. Region centralny

3. Region zachodni

4. Region północny

Turnieje eliminacyjne (w regionach) w zależności od ilości zgłoszonych drużyn rozegrane zostaną wg następującego systemu:

1. Przy starcie do 5 drużyn – faza wstępna, gra każdy z każdym, faza finałowa – mecz o 1 miejsce grają zespoły, które w fazie wstępnej zajęły miejsca 1, 2, mecz o 3 miejsce grają zespoły, które zajęły miejsca 3, 4.

Czas gry 2 x 7 minut, finał 2 x 10 minut.

2. Przy udziale 6 drużyn podział na 2 grupy eliminacyjne wg rankingu:

Grupa A – zespoły 1, 4, 5

Grupa B – zespoły 2, 3, 6

Półfinały: A1-B2; A2-B1

Finały zwycięzcy półfinałów grają mecz o 1 miejsce, pokonani z półfinałów grają mecz o 3 miejsce, trzecie zespoły z grup, grają mecz o 5 miejsce.

Czas gry 2 x 7 minut, finał 2x 10 minut.

3. Przy udziale 7 drużyn podział na 2 grupy eliminacyjne wg rankingu:

Grupa A – zespoły 1, 4, 5

Grupa B – zespoły 2, 3, 6, 7 Półfinały i finały jak pkt. 2

Czwarty zespół z grupy B zajmuje 7 miejsce.

Czas gry 2 x 7 minut, finał 2x 10 minut.

4. Przy udziale 8 drużyn podział na 2 grupy eliminacyjne wg rankingu:

Grupa A – 1, 4, 5, 8

Grupa B – 2, 3, 6, 7

Półfinały: A1–B2; A2–B1

Finały: - o 7 miejsce grają czwarte zespoły z grup, - o 5 miejsce grają trzecie zespoły z grup,

-  o 3 miejsce grają przegrani z półfinałów,

-  o 1 miejsce grają zwycięzcy z półfinałów.

Czas gry 2 x 7 minut, finał 2 x 10 minut.

Jeżeli do turnieju eliminacyjnego zgłosi się więcej niż 8 drużyn o sposobie jego rozegrania zadecyduje komisarz PZR a drużyny zostaną poinformowane na co najmniej 7 dni przed jego rozpoczęci

§ 7

O kolejności miejsc w grupach decydują:

1. Suma dużych punktów (3 pkt. za wygraną, 2 pkt. za remis, 1 pkt. za porażkę).

2. Wynik bezpośredniego spotkania (przy trzech i więcej drużyn sporządza się małą tabelę, biorącą pod uwagę tylko wyniki meczów zainteresowanych zespołów).

3. Lepsza różnica małych punktów.

4. Losowanie.

§ 8

Zespoły, które przystępują do turnieju otrzymują numery zgodnie z miejscami zajętymi w ubiegłorocznych MPS „7”, PLR 7 następnie wg miejsc zajętych w Ekstralidze oraz I lidze w rugby 15. Jeżeli zgłoszą się drużyny, które nie uczestniczyły w/w rozgrywkach ich numery będą losowa

§ 9

W przypadku remisu w meczach finałowych zarządzana jest dogrywka 5 min. Jeżeli i ona nie da rozstrzygnięcia, zarządza się następną dogrywkę 5 min. Po każdym takim okresie drużyny zmieniają strony, bez przerwy aż do rozstrzygnięcia, które następuje po zdobyciu punktów przez którąkolwiek z drużyn.

§ 10

1. Punktacja za udział w turnieju

      ostatnie miejsce - 1 punkt

      za przedostatnie miejsce - 3 punkty

      trzecie od końca - 5 punktów

      za każde następne - + 2 punkty

      zwycięzca turnieju dodatkowo bonus + 3 punkty (dodane do sumy punktów wynikającej z liczby drużyn)

2. Do klasyfikacji końcowej rozgrywek eliminacyjnych (w regionach) będą brane pod uwagę najlepsze wyniki uzyskane przez poszczególne drużyny w czterech turniejach. Każda drużyna, która zgłosi się do rozgrywek jest zobligowana do udziału w minimum czterech turniejach eliminacyjnych.

§ 11

1. Podział drużyn w turniejach półfinałowych wygląda następująco:

W grupie północnej grają zespoły z regionów: zachodniego i pónocnego.

W grupie południowej grają zespoły z regionów: południowego i centralnego.

2. System zawodów turnieju półfinałowego zostanie podany po zgłoszeniach zespołów do fazy eliminacyjnej jednak nie później niż do 31 sierpnia 2014 r.

3. Z każdej grupy do Turnieju Finałowego awansuje po sześć pierwszych zespołów.

4. W razie rezygnacji uprawnionej drużyny z gry w turnieju finałowym jej miejsce zajmuje drużyna, która zajęła kolejną pozycję w tym półfinale, z którego ona awansowała.

5. Rezygnacja z gry w turnieju może nastąpić nie później niż na 14 dni przed jego rozpoczęciem, w innym przypadku na klub zostanie nałożona kara finansowa w wysokości 3000 zł.

6. Dwudniowy turniej finałowy rozegrany zostanie wg następującego rozstawienia:

Grupa A – 1, 4, 5 drużyna z Grupy Północnej, 2, 3 i 6 z Grupy Południowej

Grupa B – 1, 4, 5  drużyna z Grupy Południowej, 2, 3 i 6 z Grupy Północnej

7. W grupach rozgrywane są mecze każdy z każdym, przy czym pierwszego dnia każda drużyna rozegra po 4 spotkania. Drugiego dnia rozegrane zostaną ostatnie mecze eliminacyjne a następnie faza półfinałowa i finały.

Faza półfinałowa:

o miejsca 9-12; A5:B6 i A6:B5

o miejsca 5-8; A3:B4 i A4:B3

o miejsca 1-4; A1:B2 i A2:B1

Finały:

o miejsce 11; przegrani z półfinałów 9-12

o miejsce 9; zwycięzcy z półfinałów 9-12

o miejsce 7; przegrani z półfinałów 5-8

o miejsce 5; zwycięzcy z półfinałów 5-8

o miejsce 3; pokonani z półfinałów 1-4

o miejsce 1 zwycięzcy półfinałów 1-4

Czas gry 2 x 7 minut, finał - 2 x10 minut.

§ 12

1. Zwycięzca turnieju finałowego otrzymuje tytuł Mistrza Polski Seniorów w rugby 7 na 2015 r.

2. Pierwsze trzy kluby w końcowej klasyfikacji MPS „7” otrzymują pamiątkowe puchary i medale (12 + 2 dla każdej z tych ekip).

3. Pozostałe nagrody w gestii organizatora.

§ 13

1. Drużyny, które nie awansowały do fazy półfinałowej pauzują w trakcie rozgrywania turniejów półfinałowych a następnie po dołączeniu do nich zespołów, które nie awansowały do fazy finałowej  rozgrywają dwa turnieje o Puchar Regionu w grupach północnej i południowej według systemu zawodów z fazy eliminacyjnej z założeniem, że punktacja liczona będzie od początku. Zwycięzcy w regionach (północ i południe) cyklu dwóch turniejów zdobywają Puchar Regionu w rugby 7 na 2015 r.

2. Pierwsze trzy kluby w obu końcowych klasyfikacjach Pucharu Regionu (Północ i Południe osobna klasyfikacja) otrzymują pamiątkowe puchary i medale (12 + 2 dla każdej z tych ekip).

3. Pozostałe nagrody w gestii organizatora.

 

Projekt kalendarza rozgrywek o MP seniorów oraz o Puchar Regionu w rugby 7 na sezon 2014/15:

1. Turniej Regionalny – 30-31 sierpnia 2014 r.

2. Turniej Regionalny – 20-21 września 2014 r.

3. Turniej Regionalny – 18-19 października 2014 r.

4. Turniej Regionalny – 11-12 kwietnia 2015  r.

Turniej Półfinałowy - 1 maja 2015 r.

1. Turniej O Puchar Regionu – 16-17 maja 2015 r.

2. Turniej O Puchar Regionu – 13-14 czerwca 2015 r.

Turniej Finałowy MP - 13-14 czerwca 2015 r.

 

Projekt podziału regionalnego:

POŁUDNIE: AZS Rzeszów, Biało-Czarni Nowy Sącz, Budowlani Lublin, Czarni w Bytomiu, Gorce Raba Niżna, Juvenia Kraków, Koliber Sosnowiec, RC Częstochowa, RC Ruda Śląska, RC Sanok.
 
CENTRUM: BBRC Łódź, Budowlani Łódź, Budowlani Łódź SA, Fabrykanci Pabianice, Frogs Warszawa, Gentelmens Łódź, Legia Warszawa, Obeliks Bełchatów, Orkan Sochaczew, Pogoń Siedlce, RC Ciechanów, Skra Warszawa.
 
ZACHÓD: AZS Zielona Góra, Black Gryffins Świdnica, Dragons Żmigród, Górnik Nowe Miasto Wałbrzych, Husar Bolesławiec, Kaskada Szczecin, Lokomotywa Wolsztyn, Miedziowi Lubin, Owal Leszno, Posnania Poznań, RC Bielsko Biała, RC Wrocław, Sparta Jarocin, Tytan Gniezno.
 
PÓŁNOC: Alfa Bydgoszcz, Arka Gdynia, AZS AWF Gdańsk, Czarni Pruszcz Gdański, Kosmarz Koszalin, Lechia Gdańsk, Ogniwo Sopot, RC Unisław, Szarża Grudziądz, Tur Chojnice,

 

MPS7: Turniej finałowy MPS7: Mecz po meczu na Traugutta
Tabela Ekstraligi
1 Master Pharm Łódź 8 37
2 MKS Ogniwo Sopot 8 30
3 Awenta Pogoń Siedlce 8 30
4 RzKS Juvenia Kraków 8 25
5 OKS Skra Warszawa 8 20
6 RC Lechia Gdańsk 8 17
7 RC Orkan Sochaczew 8 14
8 Edach Budowlani Lublin 8 4
9 RC Arka Gdynia 8 1