POLSKI ZWIĄZEK RUGBY

UCZCIWOŚĆ - SZACUNEK - WSPÓŁPRACA - PASJA - DYSCYPLINA

Menu

Nowy system rozgrywek rugby 730.06.2015


Na ostatnim posiedzeniu zarządu PZR dyskutowano m.in o systemie rozgrywek w rugby 7. Ostateczne decyzje nie zapadły, ale Zarząd podjął decyzję, by do dalszego procedowania dopuścić projekt przygotowany przez wiceprezesa PZR ds. szkolenia Grzegorza Kacałę oraz szefa komisji ds. Rugby 7 przy zarządzie PZR - Jaromira Dziela. Projekt był konsultowany przez obu jego autorów z przedstawicielami środowiska, ale wciąż można zgłaszać uwagi do Grzegorza Kacały (rugby.pol@wp.pl) i Jaromira Dziela (jardziel@poczta.onet.pl).
 
Poniżej dwa dość szczegółowe projekty rozgrywek o mistrzostwo Polski i Puchar Polski „siódemek”, bo idea zakłada stworzenie dwóch „klas” rozgrywkowych.
Mistrzostwa Polski miałyby mieć formę trzech turniejów rozgrywanych w między czerwcem a wrześniem z udziałem 9 drużyn. Złoto zdobywa drużyna, która zgromadzi najwięcej punktów, przy czym ostatni turniej jest lepiej punktowany. 
Do kolejnych mistrzostw Polski kwalifikuje się automatycznie od trzech do pięciu (to jeszcze jest dyskutowane) czołowych drużyn z ostatnich mistrzostw.
Kolejne cztery-sześć wywalczyłoby sobie prawo startu w MP poprzez udział w turnieju półfinałowym. Prawo startu w tym turnieju zyskuje dziewięć najlepszych drużyn rywalizacji o Puchar Polski (z pominięciem drużyn, które mają już zagwarantowany start w finałach MP). 

Rozgrywki o Puchar Polski trwałyby od jesieni do wiosny. Może się do nich zgłosić każdy. Puchar Polski zdobywa drużyna, która zdobędzie najwięcej punktów. W kalendarzu będzie osiem-dziesięć turniejów.
 
Regulamin MPR7 2015/2016
 
I. Wstęp
Na potrzeby niniejszego Regulaminu pod poszczególnymi skrótami lub pojęciami rozumie się:
1. PZR - Polski Związek Rugby
2. WR - World Rugby (Światowa Federacja Rugby)
3. RE - Rugby Europe (Europejska Federacja Rugby)
4. MPR7 - Mistrzostwa Polski Rugby7
5. PPR7 - Puchar Polski Rugby7
6. KPZR - Koordynator Polskiego Związku Rugby
 
II. Cel zawodów
Celem  jest wyłonienie Mistrza Polski, srebrnego i brązowego medalisty MPR7 2016 oraz uczestników MPR7 2017.
 
III. Uczestnictwo
1. W rozgrywkach mogą uczestniczyć jedynie zawodnicy posiadający ważną licencję wykupioną przez właściwy klub.
2. W rozgrywkach mogą uczestniczyć zawodnicy posiadający aktualne badania lekarskie  poświadczone w książeczkach/karcie zdrowia zawodnika zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 kwietnia 2011 r. Zaświadczenie wydaje lekarz medycyny sportowej lub lekarz posiadający certyfikat ukończenia kursu wprowadzającego do specjalizacji w dziedzinie medycyny sportowej.
3. W rozgrywkach mogą uczestniczyć zawodnicy urodzeni w roku 1997 i starsi.
4. Za ubezpieczenie zawodników odpowiedzialne są kluby uczestniczące w MPR7 .
5. Dopuszcza się udziału w turniejach MPR7 dwóch obcokrajowców (nie dotyczy drużyny Frogs Warszawa). 
6. Do każdego turnieju klub może zgłosić maksymalnie 12 zawodników, minimum 9.  W każdym meczu można dokonać maksymalnie 5 zmian.
 
IV. Prawo startu i zgłoszenie do MPR7
1.Prawo startu w cyklu MPR7 ma 9 drużyn:
a) 4 najlepsze drużyny MPR7 sezonu 2014/2015 (obowiązkowy start w minimum 5 turniejach PPR7),     
b) 5 najlepszych drużyn półfinału MPR7 2016 (obowiązkowy start w minimum 5 turniejach PPR7) 
2.Uprawniony do startu klub, do dnia 20.06.2016:
a) wysyła pisemne zgłoszenie do całego cyklu (3 turnieje)
b) wpłaca kaucje zwrotną 3000 PLN  (nie podlega zwrotowi w przypadku nie pojawienia się drużyny na jednym turnieju),  
3. W przypadku, gdy klub nie spełni do dnia 20.06.2016 wymogów 2a, 2b, KPZR zaprasza do udziału w rozgrywkach, następny w kolejności zespół uczestniczący w eliminacjach MPR7.   
4. KPZR ogłasza (na stronie PZR) listę drużyn, które wezmą udział w MPR7, nie później niż 4 dni przed datą zawodów.
5. Zarówno licencje, książeczki zdrowia jak i listę uczestników w danym turnieju kierownicy ekip winni dostarczyć Sędziemu głównemu każdego turnieju przed rozpoczęciem zawodów w takim terminie, żeby mogły być sprawdzone. W przeciwnym wypadku Sędzia ma prawo nie dopuścić do zawodów, a drużyna, która nie spełniła tego wymogu będzie ukarana walkowerem (za porażkę walkowerem drużyna karana jest minus jeden punkt, w małych punktach 0:25).
6.Obecność kierownika drużyny na odprawie jest obowiązkowa.
 
V. System zawodów
1. Zawody rozgrywane są w formie jednodniowych turniejów,  zgodnie z niniejszym Regulaminem, terminarzem rozgrywek, przepisami gry, przepisami PZR oraz regulaminem dyscyplinarnym PZR. Turnieje 2016 odbędą się w terminach: (do ustalenia 3 terminy)
Przykładowe propozycje i lokalizacje
09.07.2016 Gdańsk
20.08.2016 Gniezno
27.08.2016 Sochaczew   
2. W pierwszym turnieju drużyny rozstawione są według z klasyfikacji generalnej MPR7 2014/2015 i eliminacji MPR7 2016:
1) Mistrz Polski 2015
2) II miejsce MPR7 2015    
3) III miejsce MPR7 2015 
4) IV miejsce MPR7 2015     
5) I miejsce eliminacje MPR7 2016  
6) II miejsce eliminacje MPR7 2016
7) III miejsce eliminacje MPR7 2016  
8) IV miejsce eliminacje MPR7 2016  
9) V miejsce eliminacje MPR7 2016                                                                 
3. Zespoły przydzielone są do koszyków:
koszyk 1 - zespoły z miejsc 1-3 losowane do grupy A, B, C jako A1, B1, C1 
koszyk 2 - zespoły z miejsc 4-5 losowane do grupy A, B, C jako A2, B2, C2 
koszyk3 - zespoły z miejsc 6-9 losowane do grupy  A, B, C jako A3, B3, C3
Losowanie  nastąpi przed pierwszym turniejem MPR7.
3. W drugim i trzecim turnieju rozstawione będą zespoły na podstawie wyników gier grupowych poprzedniego turnieju. Drużyny rozstawione otrzymają następujące :
zwycięzcy grup 1-3 do koszyka 1 
drugie miejsce w grupie 4-6 do koszyka 2 
trzecie miejsce w grupie 7-9 do koszyka 3
Losowanie drugiego i trzeciego turnieju odbędzie się po rozgrywkach grupowych, w trakcie pierwszego i drugiego turnieju MPR7.
4. Do klasyfikacji końcowej  zaliczane będą wyniki  wszystkich trzech turniejów MPR7.           
5. Klasyfikacja generalna, oparta będzie na następującej punktacji za każdy turniej:
Miejsce      Turniej 1 i 2 - punkty     Turniej 3 - punkty
     1                           10                            15
     2                             8                            12
     3                             7                            10
     4                             6                              9
     5                             5                              7
     6                             4                              5
     7                             3                              4
     8                             2                              2
     9                             1                              1
 
6. Drużyna, która uzyska największą liczbę punktów po wszystkich turniejach zgodnie z regulaminem, zdobędzie MPR7.
7. W przypadku uzyskania równej liczby  punktów turniejowych, o kolejności w klasyfikacji generalnej, decydują wyższe miejsce w ostatnim turnieju.
8. Podczas każdego turnieju, rozgrywki prowadzone będą wg obowiązujących przepisów PZR oraz WR, RE dotyczące rugby siedmioosobowego.
10. O miejscu po fazie grupowej decydować będą w kolejności następujące kryteria:
a) Większa liczba punktów turniejowych (zwycięstwo=3, remis=2, porażka=1)
b) Lepszy bilans punktowy (różnica między punktami zdobytymi, a straconymi),
c) Większa liczba punktów zdobytych,
d) Wyższe miejsce w poprzednim turnieju.
e) Losowanie
 
VI. Prowadzenie rozgrywek
Rozgrywki prowadzi KPZR. W wypadku braku Komisarza, są one koordynowane przez innego przedstawiciela PZR . Za sprawny, zgodny z niniejszymi przepisami i zasadami fair play, przebieg każdego turnieju, odpowiada jego organizator.
 
VII. Nagrody
Puchar za MPR7 2016 dla najlepszej drużyny. Medale za pierwsze, drugie i trzecie miejsce (15 medali dla zawodników i trenerów). Najlepsze 4  zespoły zapewnią sobie prawo udziału w MPR7 2017.
 
VIII. Regulacje końcowe
We wszystkich, nieobjętych niniejszym regulaminem, spornych kwestiach, decyzje podejmuje KPZR, a uczestnikom przysługuje odwołanie do Komisji Gier i Dyscypliny.
  
Regulamin Pucharu Polski Rugby 7 (eliminacje Mistrzostw Polski Rugby 7) Sezon 2015/2016
 
I. Wstęp
Na potrzeby niniejszego Regulaminu pod poszczególnymi skrótami lub pojęciami rozumie się:
1. PZR - Polski Związek Rugby
2. WR - World Rugby (Światowa Federacja Rugby)
3. RE - Rugby Europe (Europejska Federacja Rugby)
4. MPR7 - Mistrzostwa Polski Rugby7
5. PPR7 - Puchar Polski Rugby7
6. KPZR - Koordynator Polskiego Związku Rugby
 
II. Cel zawodów
Wyłonienie  zdobywcy  PPR7 oraz wyłonienie drużyn, które uzyskają prawo startu w turnieju półfinałowym MPR 7 w sezonie 2015/2016.
 
III. Uczestnictwo
1. W rozgrywkach mogą uczestniczyć jedynie zawodnicy posiadający ważną licencję wykupioną przez właściwy klub.
2. W rozgrywkach mogą uczestniczyć zawodnicy posiadający aktualne badania lekarskie  poświadczone w książeczkach/karcie zdrowia zawodnika zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 kwietnia 2011 r. Zaświadczenie wydaje lekarz medycyny sportowej lub lekarz posiadający certyfikat ukończenia kursu wprowadzającego do specjalizacji w dziedzinie medycyny sportowej.
3. W rozgrywkach mogą uczestniczyć zawodnicy urodzeni w roku 1997 i starsi.
4. Za ubezpieczenie zawodników odpowiedzialne są kluby uczestniczące PPR7.
5. Dopuszcza się udziału w turniejach PPR7 dwóch obcokrajowców w każdej drużynie (nie dotyczy drużyny Frogs Warszawa).
6. Do każdego turnieju, klub może zgłosić maksymalnie 12 zawodników, minimum 9.  W każdym meczu można dokonać maksymalnie 5 zmian.
 
IV. Zgłoszenie do rozgrywek
Do rozgrywek PPR7 można zgłosić się w następujący sposób:
1. Zgłoszenie do całego cyklu  PPR7- jednorazowe do wszystkich turniejów w sezonie 2015/2016 (daje pierwszeństwo udział we wszystkich turniejach PPR7). Klub który decyduje się  na udział we wszystkich turniejach PPR7, do dnia 15.08.2016:
a) wysyła pisemne zgłoszenie,
b) zgłasza do rozgrywek przynajmniej 12 zawodników posiadających ważne licencje, c) wpłaca kaucje zwrotną 1000 PLN  (nie podlega zwrotowi w przypadku nie pojawienia się drużyny na jednym turnieju), 
2. Zgłoszenie na poszczególne turnieje, (nie daje gwarancji udziału w danym turnieju). Klub, który decyduje się na udział w turnieju nie później niż dwa tygodnie przed danym turniejem:
a) wysyła pisemne zgłoszenie, 
b) wpłaca kaucje zwrotną 500 PLN (zwracanej po/na turnieju). 
3. KPZR ogłasza (na stronie PZR) listę drużyny  które wezmą udział w najbliższym turnieju, nie później niż 4 dni przed datą zawodów.
4. Zarówno licencje, książeczki zdrowia jak i listę uczestników w danym turnieju kierownicy ekip winni dostarczyć Sędziemu głównemu każdego turnieju przed rozpoczęciem zawodów w takim terminie, żeby mogły być sprawdzone. W przeciwnym wypadku Sędzia ma prawo nie dopuścić do zawodów, a drużyna, która nie spełniła tego wymogu będzie ukarana walkowerem (za porażkę walkowerem drużyna karana jest minus jeden punkt, w małych punktach 0:25).
5.Obecność kierownika drużyny na odprawie jest obowiązkowa.
6.Drużyna, która nie zagra w minimum 5 z 8 turniejów traci prawo gry w następnych fazach  MPR7 2016.
 
V. System zawodów
1. Zawody rozgrywane są w formie turniejów,  zgodnie z niniejszym Regulaminem, terminarzem rozgrywek, przepisami gry, przepisami PZR oraz regulaminem dyscyplinarnym PZR.
Turnieje w sezonie  2015/2016 odbędą się w terminach: (do ustalenia 8-10 terminów)
Przykładowe propozycje
 sierpień - Gdańsk
 wrzesień - Gniezno
 wrzesień - Częstochowa    
 październik - Warszawa
 kwiecień - Sochaczew
 kwiecień - Unisław
 maj - Ruda Śląska
 maj - Sopot
 czerwiec - Łódź
2. W pierwszym turnieju drużyny rozstawione są według z klasyfikacji generalnej Mistrzostw Polski Rugby 7. Jeśli startuje drużyna, która nie brała udziału w MPR7 w sezonie 2014/2015- zostaje rozstawiona na ostatnim miejscu, jeśli jest ich więcej następuje losowanie, które decyduje o kolejności ich rozstawienia.
3. W kolejnych turniejach rozstawione będą zespoły na podstawie klasyfikacji generalnej PPR7 sezonu 2015/2016. Jeśli startuje drużyna, która jeszcze nie brała udziału w PPR7 w obecnym sezonie - zostaje rozstawiona na ostatnim miejscu, jeśli jest ich więcej następuje losowanie, które decyduje o kolejności ich rozstawienia.       
4. Do klasyfikacji końcowej zaliczane będą wyniki wszystkich turniejów PPR7. 
5. Klasyfikacja generalna, oparta będzie na następującej punktacji za każdy turniej:
ostatnie miejsce  1 punkt 
za przedostatnie miejsce 2 punkty 
za każde następne plus 1 punkt 
zwycięzca turnieju otrzyma dodatkowo 2 punkty
Dodatkowo drużyny mogą zdobyć punkty bonusowe jeśli w turnieju uczestniczy więcej niż 7 zespołów:
8-9 zespołów - 1 punkt dla każdej z 4 pierwszych drużyn 
10-11 zespołów - 1 punkt dla każdej z 5 pierwszych drużyn 
12-13 zespołów -1punkt dla każdej z 6 pierwszych drużyn
14-15 zespołów - 1punkt dla każdego z 7 pierwszych drużyn 
16 i więcej zespołów - 1punkt dla każdego z 8 pierwszych drużyn
6. Drużyna, która uzyska największą liczbę punktów po wszystkich turniejach zgodnie z regulaminem, zdobędzie PPR7.
7. W przypadku uzyskania równej liczby  punktów turniejowych, o kolejności w klasyfikacji generalnej, decydują:
a) większa ilość startów w turniejach, następnie,
b) wyższe miejsce w  ostatnim turnieju,
c) losowanie.
8. Podczas każdego turnieju, rozgrywki prowadzone będą wg. obowiązujących przepisów PZR oraz WR, RE dotyczących rugby siedmioosobowego.
9. Podział na grupy i system turnieju w zależności od liczby startujących drużyn, ustala  Komisarz lub Sędzia Główny. W przypadku udziału w turnieju 7, 11 itp zespołów, zaleca się powołanie drużyny Barbarians w celu sprawnego przeprowadzenia zawodów.
10. O miejscu po fazie grupowej decydować będą w kolejności następujące kryteria:
a) Większa liczba punktów turniejowych (zwycięstwo=3, remis=2, porażka=1)
b) Lepszy bilans punktowy (różnica między punktami zdobytymi, a straconymi),
c) Większa liczba punktów zdobytych,
d) Wyższe miejsce w poprzednim turnieju.
e) Losowanie
 
VI. Prowadzenie rozgrywek
Rozgrywki prowadzi KPZR. W wypadku braku Komisarza, są one koordynowane przez innego przedstawiciela PZR . Za sprawny, zgodny z niniejszymi przepisami i zasadami fair play, przebieg każdego turnieju, odpowiada jego organizator.
 
VII. Nagrody
PPR7 dla najlepszej drużyny. Medale za pierwsze, drugie i trzecie miejsce (15 medali dla zawodników i trenerów). Najlepsze 9  zespołów (nie dotyczy 4 najlepszych z MPR7 sezonu 2015/2016) kwalifikuje się do półfinału MPR7.
 
VIII. Regulacje końcowe
We wszystkich, nieobjętych niniejszym regulaminem, spornych kwestiach, decyzje podejmuje KPZR, a uczestnikom przysługuje odwołanie do Komisji Gier i Dyscypliny.
 
Przetarg ofertowy rozstrzygnięty OOM: Komunikat wstępny 2015
Tabela Ekstraligi
1 Master Pharm Łódź 8 37
2 MKS Ogniwo Sopot 8 30
3 Awenta Pogoń Siedlce 8 30
4 RzKS Juvenia Kraków 8 25
5 OKS Skra Warszawa 8 20
6 RC Lechia Gdańsk 8 17
7 RC Orkan Sochaczew 8 14
8 Edach Budowlani Lublin 8 4
9 RC Arka Gdynia 8 1