POLSKI ZWIĄZEK RUGBY

UCZCIWOŚĆ - SZACUNEK - WSPÓŁPRACA - PASJA - DYSCYPLINA

Menu

Informacje dla ubezpieczonych06.10.2015


W związku z pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi procedury wypłaty odszkodowań w razie powstania ewentualnych roszczeń do ubezpieczyciela ze strony posiadaczy ważnej licencji wydanej przez Polski Związek Rugby przekazujemy poniższe informacje.
 
Informacje odnośnie terminu zgłaszania roszczeń do InterRisku z polisy NWG-A/P nr 031228. 
 
Warunkiem uznania odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń jest posiadanie ważnej licencji wydanej przez Polski Związek Rugby.
Szkodę  można zgłosić telefonicznie pod nr infolinii: 22 212 20 12 lub on-line  na stronie:https://www.interrisk.pl/zglos_zdarzenie. W przypadku zgłoszenia on-line należy zaznaczyć: szkoda na osobie/szkoda NNW z polisy majątkowej, a w przyczynie zdarzenia należy wybrać: inne nieszczęśliwe wypadki. Do zgłoszenia szkody niezbędny jest numer polisy oraz kopia ważnej licencji.
 
ZGŁOSZENIE ROSZCZENIA. USTALENIE I WYPŁATA ŚWIADCZENIA -  InterRisk

§14 Ogólnych warunków ubezpieczenia
 
1. W razie powstania zdarzenia mogącego powodować odpowiedzialność UBEZPIECZYCIELA, Ubezpieczający/ Ubezpieczony obowiązany jest do:
1) niezwłocznego (w ciągu 24 godzin) zgłoszenia się do lekarza i zastosowania się do jego zaleceń,
2) zawiadomienia o zajściu zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową jednostkę organizacyjną UBEZPIECZYCIELA, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zajścia zdarzenia lub uzyskania o nim informacji, o ile stan zdrowia mu na to pozwala,
3) poddania się badaniu przez lekarza wskazanego przez UBEZPIECZYCIELA, celem rozpoznania zgłaszanych obrażeń ciała. Koszt takich badań pokrywa UBEZPIECZYCIEL.
 
Zawiadomienie o zajściu zdarzenia powinno zawierać poniższe podstawowe informacje:
1) imię i nazwisko lub nazwę i adres Ubezpieczającego: Polski Związek Rugby, ul. Marymoncka 34, 01-813 Warszawa
2) numer polisy NWG-A/P nr 031228.
3) imię i nazwisko, adres Ubezpieczonego,
4) imię i nazwisko, adres Uprawnionego, jeżeli z roszczeniem występuje Uprawniony,
5) datę nieszczęśliwego wypadku oraz szczegółowy opis okoliczności jego zaistnienia,
6) imię i nazwisko, adres świadków zdarzenia, o ile są w posiadaniu zgłaszającego roszczenie.
 
Decydujący tydzień na RWC KNK7: Powołania na Camp do Poznania
Tabela Ekstraligi
1 Master Pharm Łódź 8 37
2 MKS Ogniwo Sopot 8 30
3 Awenta Pogoń Siedlce 8 30
4 RzKS Juvenia Kraków 8 25
5 OKS Skra Warszawa 8 20
6 RC Lechia Gdańsk 8 17
7 RC Orkan Sochaczew 8 14
8 Edach Budowlani Lublin 8 4
9 RC Arka Gdynia 8 1