POLSKI ZWIĄZEK RUGBY

UCZCIWOŚĆ - SZACUNEK - WSPÓŁPRACA - PASJA - DYSCYPLINA

Menu

Sprawozdawczo-Wyborcze 15.12.201922.11.2019


KOMUNIKAT

Dotyczący zwołania i przeprowadzenia
Sprawozdawczo-Wyborczego Walnego Zgromadzenia Delegatów
Polskiego Związku Rugby


(I) Ogólne informacje:
Zarząd Polskiego Związku Rugby (dalej: PZR) na podstawie uchwały z dnia 21 listopada 2019 r. zawiadamia o zwołaniu Sprawozdawczo-Wyborczego Walnego Zgromadzenia Delegatów PZR (dalej: WZD).

WZD odbędzie się w dniu 15 grudnia 2019 r. na terenie Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie w budynku, w którym znajduje się biuro PZR (01-813 Warszawa, ul. Marymoncka 34, budynek 36, sala nr 22). Pierwszy termin WZD wyznaczono na godzinę 11:00, drugi termin na godzinę 11:30.
Zarząd PZR przypomina, że członkowie PZR mają prawo być reprezentowani podczas WZD przez wybranych delegatów w oparciu o klucz wyborczy ustanowiony w § 28 Statutu PZR.

(II) Zgłoszenia Delegatów:
Zgłoszenia delegatów przez uprawnionych członków zwyczajnych PZR na WZD będą przyjmowane maksymalnie do dnia 9 grudnia 2019 r. do godziny 12:00.
Zgłoszenia delegatów należy dokonywać pisemnie na adres biura PZR (liczy się data wpływu dokumentów do biura PZR, a nie data ich nadania) lub drogą elektroniczną w formie podpisanych skanów dokumentów (na adres: poczta@pzrugby.pl). Do zgłoszenia delegata należy przedłożyć dokument potwierdzający jego wybór, podpisany zgodnie z zasadami reprezentacji członka zwyczajnego PZR. W przypadku wysłania skanów dokumentów delegat zobowiązany jest do przedłożenia oryginałów dokumentów potwierdzających jego wybór w dniu WZD.
Brak dostarczenia do biura PZR zgłoszenia delegata w wyznaczonym terminie oznacza rezygnację z mandatu. Delegaci członków zwyczajnych PZR otrzymują mandaty uprawniające do osobistego głosowania podczas WZD. Uczestnictwo w WZD przez pełnomocników delegatów jest niedopuszczalne.

(III) Zgłoszenia kandydatów na funkcję Prezesa Zarządu:
Przypominamy, że zgłoszenie kandydata na funkcje Prezesa Zarządu może dokonać grupa co najmniej 3 członków zwyczajnych PZR w formie pisemnej według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego komunikatu. Zgłoszenia powinny być podpisane zgodnie z określonymi zasadami reprezentacji danego członka zwyczajnego PZR, pod rygorem zwrotu zgłoszenia.
Ponadto zgłoszenia kandydatów na funkcje Prezesa Zarządu będą przyjmowane przez PZR maksymalnie do dnia 30 listopada 2019 r. (obowiązuje data wpływu dokumentów do biura PZR). Brak dostarczenia do biura PZR zgłoszenia kandydata na funkcje Prezesa Zarządu w odpowiedniej formie i  w wyznaczonym do tego terminie spowoduje odrzucenie kandydatury.

(IV) Zgłoszenia kandydatów na funkcję członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej:
Natomiast zgłoszenia kandydatów na funkcje członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej dokonywane będą przez delegatów podczas WZD.
Przed WZD rekomendujemy zapoznanie się z treścią Statutu PZR określającą proces wyboru członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej (§ 34 oraz § 41), jak również art. 9 ust. 3 i 3 a ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. 2010 Nr 127, poz. 857, z późn. zm.), które określają zakazy łączenia stanowisk.

(V) Informacje dodatkowe:
WZD działać będzie zgodnie z uchwalonym przez Walne porządkiem i regulaminem obrad, których projekty stanowią załącznik do niniejszego komunikatu. Pozostałe dokumenty będą udostępnione na stronie internetowej PZR (www.pzrugby.pl) 7 dni przed planowanym terminem WZD.
                                                                                   p.o. Sekretarza Generalnego
                                                                                     Polskiego Związku Rugby
                                                                                               Dariusz Reks
Załączniki:
1) projekt porządku obrad
2) projekt regulaminu obrad
3) wzór zgłoszenia kandydata na Prezesa Zarządu

U18: Powołania na konsultację do Siedlec Rozgrywki Dzieci i Młodzieży 14
Tabela Ekstraligi
1 Master Pharm Łódź 8 37
2 MKS Ogniwo Sopot 8 30
3 Awenta Pogoń Siedlce 8 30
4 RzKS Juvenia Kraków 8 25
5 OKS Skra Warszawa 8 20
6 RC Lechia Gdańsk 8 17
7 RC Orkan Sochaczew 8 14
8 Edach Budowlani Lublin 8 4
9 RC Arka Gdynia 8 1