POLSKI ZWIĄZEK RUGBY

UCZCIWOŚĆ - SZACUNEK - WSPÓŁPRACA - PASJA - DYSCYPLINA

Menu

"Odmrażanie" sportu - wytyczne04.05.2020

 
W dniu 2 maja br. ukazało się rozporządzenie Rady Ministrów w/w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.
 
Szkolenie w Centralnych Ośrodkach Przygotowań Olimpijskich (na chwilę obecną w Spale i Wałczu) oraz ligi zawodowe (piłka nożna - ekstraklasa, sporty motorowe - żużel) uzyskały szersze możliwości w zakresie treningu oraz organizowania współzawodnictwa sportowego.

Dla pozostałych korzystanie z obiektów sportowych o charakterze otwartym będzie możliwe jedynie pod warunkiem, że:
1. podmiot uprawniony do udostępnienia obiektu weryfikuje liczbę osób korzystających z obiektu lub sprzętu;
2. podmiot uprawniony do udostępnienia obiektu wyłącza możliwość korzystania z szatni i węzła sanitarnego (poza toaletą) z wyłączeniem obiektów COS;
3. podmiot uprawniony do udostępnienia obiektu zapewnia osobom korzystającym z obiektu lub sprzętu środki do dezynfekcji rąk i sprzętu sportowego;
4. podmiot uprawniony do udostępnienia obiektu dezynfekuje urządzenia i sprzęt sportowy po każdym użyciu i każdej grupie korzystających;
5. podmiot uprawniony do udostępnienia obiektu zapewnia piętnastominutowe odstępy między wchodzącymi i wychodzącymi grupami korzystających lub w inny sposób ogranicza kontakt między grupami korzystających;
6. osoby korzystające z obiektu lub sprzętu są obowiązane do dezynfekcji rąk wchodząc i opuszczając obiekt .
 
W związku z powyższym przytaczamy najważniejsze punkty rozporządzenia, odnoszące się do sportu.

Rozdział 4
§ 7. 1. 1) Do odwołania ustanawia się czasowe ograniczenie prowadzenia przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności:
j) związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 93.0), w szczególności polegającej na prowadzeniu miejsc spotkań, klubów, w tym klubów tanecznych i klubów nocnych oraz basenów, siłowni, klubów fitness, sal zabaw i parków rozrywki;
 
§ 8. 1. Ograniczenia, o których mowa w § 7 ust. 1
2) pkt 1 lit. j, polegają na całkowitym zakazie prowadzenia działalności, z wyłączeniem:
a) czynności związanych z przygotowaniami kadry narodowej do igrzysk olimpijskich lub paraolimpijskich, prowadzonych w obiektach Centralnego Ośrodka Sportu;
b) działalności sportowej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 93.0 w grupie 93.1) i rekreacyjnej w zakresie transportu rekreacyjnego oraz wypożyczania sprzętu rekreacyjnego stanowiącego integralną część obiektu rekreacyjnego (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 93.0 w podklasie 93.29.Z), prowadzonej:
– na stadionach sportowych, boiskach (w tym szkolnych, wielofunkcyjnych, typu Orlik), (...) przy czym w tych obiektach może przebywać w tym samym czasie nie więcej niż 6 osób i 1 trener korzystających z tych obiektów, z wyłączeniem ich obsługi,
 
§ 8. 2. W przypadkach i na obiektach, o których mowa w ust. 1 pkt 2:
1) podmiot uprawniony do udostępnienia obiektu:
a) weryfikuje liczbę osób korzystających z obiektu lub sprzętu,
b) wyłącza osobom korzystającym z obiektu możliwość korzystania z szatni i węzła sanitarnego (poza toaletą), z wyłączeniem obiektów, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a,
c) zapewnia osobom korzystającym z obiektu lub sprzętu środki do dezynfekcji rąk i sprzętu sportowego,
d) dezynfekuje urządzenia i sprzęt sportowy po każdym użyciu i każdej grupie korzystających,
e) zapewnia 15-minutowe odstępy pomiędzy wchodzącymi i wychodzącymi grupami korzystających lub w inny sposób ogranicza kontakt pomiędzy grupami korzystających;
 
Rozdział 8
§ 18. 2) 2. 10) sędziego, trenera oraz osoby uprawiającej sport na terenie obiektów, o których mowa w § 8 ust. 1 pkt 2;
 
Komentarz Ministerstwa Sportu na najczęściej zadawane pytania m.in. przez Polskie Związki Sportowe:
 
Ile osób może przebywać na kompleksie boisk które są od siebie oddzielone ale wszystkie funkcjonują w ramach 1 obiektu?
Obowiązujący limit uczestników na każdym boisku to 6 osób plus osoba prowadząca zajęcia. Limit dotyczy jedynie osób korzystających z obiektu. Nie dotyczy on osób niezbędnych do jego obsługi.
 
Czy na kompleksie typu Orlik, gdzie są dwa boiska, możliwe jest uczestnictwo 2 grup po 6 osób jednocześnie?
Tak, jest to możliwe, są to dwa oddzielne boiska.
 
Czy będzie można uprawiać sport  na obiekcie przeznaczonym do siatkówki plażowej?
Tak, taki obiekt stanowi boisko wielofunkcyjne w rozumieniu rozporządzenia.
 
Czy możliwe jest dzielenie pełnowymiarowego boiska na mniejsze boiska i prowadzenie zajęć dla 6 osób na każdym z nich?
Nie ma takiej możliwości. Limit dotyczy jednego boiska, niezależnie od jego rozmiarów. Jeśli sytuacja epidemiologiczna na to pozwoli w kolejnych etapach odrażania sportu możliwa będzie zmiana limitów.
 
Czy stadion posiadający boisko piłkarskie oraz bieżnię lekkoatletyczną można traktować  jako 2 obiekty?
Jest to 1 obiekt, czyli jednorazowo na obiekcie może przebywać maksymalnie 6 osób ćwiczących plus osoba prowadząca zajęcia.
 
Czy możliwe będzie korzystanie z siłowni na świeżym powietrzu?
Korzystanie z siłowni plenerowych nie jest dopuszczone.  Możliwe jest natomiast korzystanie z siłowni, które są częścią obiektu sportowego wymienionego w rozporządzeniu ( np. stadionu) pod warunkiem spełnienia obowiązków nałożonych na podmiot zarządzający.
 
Czy można udostępnić obiekty otwarte, które są bez dozoru?
Nie ma możliwości udostępniania obiektów bez zapewnienia wymogów określonych w rozporządzeniu (np. weryfikacja liczby osób, dezynfekcja, zapewnienie piętnastominutowych odstępów w korzystaniu z obiektów przez następne grupy korzystających).
 
Ile osób może przebywać jednocześnie na korcie tenisowym, czy można grać w debla?
Maksymalny limit osób na korcie tenisowym określono na 4 plus osoba prowadząca zajęcia.
 
Czy trybuny przylegające do boiska można traktować jako odrębny obiekt, którego dotyczy limit przebywających tam osób?
Trybuny nie mogą być traktowane jako osobny obiekt.
 
Czy można prowadzić treningi na halach piłkarskich, w których ściany zostaną otwarte?
Obecne przepisy umożliwiają korzystanie z infrastruktury sportowej o charakterze otwartym. Hala z częściowo otwartymi ścianami się do niej nie zalicza.
 
Od kiedy będzie można korzystać z pływalni?
W chwili obecnej nie ma takiej możliwości. W kolejnych etapach rozważane jest umożliwienie korzystania między innymi z pływalni. Terminy realizacji poszczególnych etapów są uzależnione od sytuacji epidemiologicznej.
 
Czy możliwe jest prowadzenie zajęć na terenach otwartych (parki itp.) z grupami wyposażonymi w sprzęt indywidualny?
Na terenach otwartych (takich jak parki czy las) obecnie nie ma zakazu uprawiania aktywności fizycznej. Jeżeli prowadzenie zajęć indywidualnych byłoby możliwe przy zachowaniu innych ograniczeń (np. co do ruchu pieszych, obowiązku zakrywania ust i nosa) to już obecnie jest to dozwolone.
 
Czy możliwe jest powiększenie liczby osób w grupie w przypadku gier zespołowych do 8?
W rozporządzeniu limit osób korzystających z otwartych obiektów sportowych określono na 6 plus osoba prowadząca zajęcia. Sukcesywnie w zależności od sytuacji epidemiologicznej możliwe będzie znoszenie limitów w tym zakresie.
 
Czy osoby przebywające na obiektach otwartych muszą nosić maski ochronne?
Przebywając na obiekcie nie ma obowiązku zakrywania twarzy (dotyczy to osób uprawiających sport i osoby prowadzącej zajęcia). Należy mieć na względzie obowiązek zasłaniania twarzy podczas przemieszczania się na obiekt.
 
Czy dezynfekcja urządzeń po każdym użyciu i grupie, dotyczy także takich elementów jak bramki do piłki nożnej czy ręcznej, kosze do koszykówki, słupki do siatkówki, bieżnia, siatki na korcie tenisowym. Pachołki i pomoce trenerskie, furtki i klamki wejściowe?
Dezynfekcji podlegają przede wszystkim przedmioty mające bezpośredni kontakt z osobami, które go użytkują.
 
Czy można korzystać ze ścianki wspinaczkowej stojącej na otwartej przestrzeni?
Tak, jeśli znajduje się ona na terenie wyodrębnionego, otwartego obiektu wymienionego w rozporządzeniu np. stadionu lub boiska. Nie dotyczy to takich obiektów takich jak parki linowe.
 
Czy możliwa jest organizacja zajęć w sportach wodnych (żeglarskich, kajakarskich, wioślarskich)?
Tak, przy zachowaniu zasady, że z jednej łódki czy kajaka będą korzystać jednocześnie nie więcej niż dwie osoby (wyjątek dla osób zamieszkujących lub gospodarujących wspólnie np. rodzice z dziećmi wtedy limit 2 osób nie obowiązuje).
 
Czy istnieje limit jednostek pływających przebywających jednocześnie na obiekcie wodnym podczas prowadzenia zajęć sportowych?
Nie ma limitu liczebności jednostek pływających na danym obiekcie wodnym. Ograniczenie w tym zakresie może wprowadzić regulaminem wewnętrznym właściciel/administrator obiektu wodnego. Należy przy tym pamiętać o stosowaniu się o do obowiązujących zasad sanitarnych po zejściu na ląd.
 
Czy możliwa jest organizacja spływów kajakowych?
Przepisy nie określają formy organizacyjnej prowadzonych aktywności. Odnoszą się natomiast do liczby osób mogących korzystać z jednego kajaka. Ostateczna decyzja dotycząca organizowanych aktywności należy do organizatora i musi być zgodna z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.
 
Czy zajęcia mogą być prowadzone dla dzieci poniżej 13. roku życia?
Możliwość udostępnienia otwartych obiektów sportowych nie jest ograniczona limitem wieku. Należy jednak pamiętać, że zgodnie z obecnie obowiązującymi zasadami dziecko w wieku do 13. lat może dotrzeć na obiekt tylko pod opieką rodzica, opiekuna prawnego lub innej osoby pełnoletniej.
 
Czy możliwe jest prowadzenie treningów w bliskim kontakcie?
Zalecane jest zachowywanie możliwie najczęściej dystansu przy uprawianiu sportu na otwieranych obiektach. Analogicznie jak przy np. przemieszczaniu się i bezpiecznych odstępach 2 metrowych.
 
Czy możliwe jest organizowanie zawodów/turniejów oraz innych przedsięwzięć o podobnym charakterze realizowanych w obszarze sportu powszechnego na obiektach otwartych?
W chwili obecnej nie ma takiej możliwości. Plan zakłada umożliwienie organizacji imprez sportowych na otwartej przestrzeni do 50 osób, bez udziału publiczności w IV etapie „odmrażania” sportu.
 
Kto to jest uprawiony do udostępniania obiektu?
Jest to podmiot (osoba prawna lub fizyczna) uprawniona do dysponowania obiektem - właściciel albo zarządca (jeśli został ustanowiony) lub podmiot działający w jego imieniu. Nie jest to trener czy osoba prowadząca zajęcia.
 
W jaki sposób zarządca obiektu ma weryfikować osoby korzystające z obiektu o charakterze otwartym? Czy w związku z tym ma on obowiązek gromadzenia danych osobowych?
Weryfikacja dotyczy liczby osób przebywających na obiekcie otwartym. Nie zawiera obowiązku gromadzenia danych osobowych.
 
Czy możliwe jest przeprowadzenie zawodów wędkarskich?
Nie jest możliwe. Działalność sportowa w rozumieniu PKD 93 PKD możliwa jest tylko na otwieranych obiektach sportowych i w formie lig – na zasadach wymienionych w rozporządzeniu. Na obecnym etapie możliwość organizacji współzawodnictwa sportowego dotyczy jedynie ligi zawodowej działającej w najwyższej klasie rozgrywkowej piłce nożnej oraz ligi zawodowej działającej w najwyższej klasie rozgrywkowej w sporcie żużlowym (bez udziału publiczności).
 
Czy możliwe jest prowadzenie działalności polegającej na wypożyczaniu sprzętu wodnego?
Tak, jest możliwe.
 
Pełna treść rozporządzenia Rady Ministrów w załączeniu.
 
Krzysztof Czajka
Sekretarz Generalny
Historia ligi w Polsce 03 Przegląd Lig Świata
Tabela Ekstraligi
 01 MKS Ogniwo Sopot 7 33
 02 Master Pharm Łódź 7 22
 03 Awenta Pogoń Siedlce 7 22
 04 RC Lechia Gdańsk 8 20
 05 RC Orkan Sochaczew 8 19
 06 Edach Budowlani Lublin 7 18
 07 OKS Skra Warszawa 7 17
 08 RC Arka Gdynia 7 14
 09 RzKS Juvenia Kraków 7 12
 10 RK Sparta Jarocin 7 0